×

การจองบ้านพักผู้สูงอายุ

จากผลการสำรวจจำนวนประชากรทั่วทั้งประเทศไทยพบว่า ประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบันมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเรื่อย ๆ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ มาจากผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันไม่กล้าที่จะมีลูก เนื่องจากการมีบุตรนั้นในยุคเศรษฐกิจที่ไม่ดีมาก อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยทำให้การตัดสินใจการมีลูกนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้จำนวนประชากรคนไทยถึงมีแนวโน้มของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว วิธีการรองรับกับปริมาณของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนี้จึงทำให้ญาติ ๆ ทั้งหลายที่ไม่มีเวลามาดูแลผู้สูงอายุด้วยตัวเองจึงสรรหาทางเลือกในการดูแลผู้สูงอายุจากบ้านพักผู้สูงอายุกันอย่างแพร่หลาย  วิธีการจองบ้านพักผู้สูงอายุ  บ้านพักผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกในการที่จะฝากผู้สูงอายุเพื่อให้บุคลากรได้เข้าทำการดูแลผู้สูงอายุที่เรารักต่อไป เพราะสถานที่นี้จัดเป็นสถานที่พักของผู้คนในวัยชราภาพ ซึ่งวัยนี้เป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษ ทั้งนี้เนื่องจากการเสื่อมสภาพของร่างกายตามธรรมชาติ ทำให้ลำบากต่อการใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเดินไปไหนมาไหน หรือการรับประทานอาหาร รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นข้อจำกัดของผู้คนในวัยชรานี้ ในส่วนของการจองบ้านพักผู้สูงอายุนั้นในปัจจุบันจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่  การจองโดยผ่านบุคคลเจ้าหน้าที่  จะต้องดำเนินการภายในวันและเวลาราชการตามที่บ้านพักผู้สูงอายุกำหนด  การจองบ้านพักผู้สูงอายุแบบออนไลน์  เราสามารถยื่นจองได้ในเว็บไซต์ตามที่บ้านพักผู้สูงอายุนั้น ๆ ได้กำหนด  สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการจองบ้านพักผู้สูงอายุ  อันดับแรกคือตัวของผู้สูงอายุนั้นเอง ว่าอายุได้ผ่านตามเงื่อนไขข้อกำหนดที่ระบุไว้หรือไม่ เช่น ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปและจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น จึงจะสามารถมีสิทธิ์เข้ามาพักในบ้านพักผู้สูงอายุแห่งนี้  อันดับที่สองคือผลของการตรวจสุขภาพที่ต้องได้รับการรับรองมาจากแพทย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผู้สูงอายุคนอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นมีระบบของภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันนั้นน้อยกว่าตอนช่วงชีวิตวัยรุ่น ดังนั้นการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยผลการรับรองจากแพทย์ควรมีอายุไม่เกิน…